Hariduse ideaalmaastik

http://www.epl.ee/artikkel/449267
Marju Lauristin

"Hom­ne ha­rit­la­ne, spet­sia­list, os­kustöö­li­ne on osa­ke üle­maailm­sest kõrg­teh­no­loo­gi­li­sest ris­kiühis­kon­nast ka siis, kui ta va­ne­mad po­le saa­nud ja­la­ga­gi kau­ge­ma­le Võrust või Sil­lam­äelt. Ta peab va­balt val­da­ma in­foühis­kon­na võima­lu­si, ole­ma val­mis muut­ma oma tööd ja elu­koh­ta, len­nult ka­su­ta­ma uu­si teh­no­loo­giaid, loo­valt ühen­da­ma eri­ne­va­te vald­kon­da­de tead­mi­si. Ees­tis kas­va­nud ja ha­ri­tud noor peab oma tead­mis­te ja os­kus­te­ga edu­kalt kon­ku­ree­ri­ma Eu­roo­pa, Amee­ri­ka või Hii­na tu­rul."

Me elame aina kiiremini arenevas infoajastus, mistõttu on vaja luua ka vajalikud tingimused, et selles hakkama saada. Paar aastat tagasi võis tunduda e-haridussüsteem mingisuguse tulevikuloona, kuid see tulevik hakkab juba kätte jõudma. Hariduse arenguks on kindlasti vaja rakendada elektroonilisi meetmeid. Praegune E-Kool on siiski veel lapsekingades, kuid mõne aasta pärast on see loodetavasti arenenud üleriigiliseks liitsüsteemiks, mis hõlmab endas kõiki haridusasutusi.

"Et uu­si võima­lu­si ja la­hen­du­si nä­ha, peab oma­ma sel­geid alus­tead­mi­si loo­du­se, ühis­kon­na, kul­tuu­ri toi­mi­mi­se koh­ta ja üli­head in­fo ot­si­mi­se ja ka­su­ta­mi­se os­kust."

Nii ta tõesti on, et infoühiskonnas ellu jääda on vaja katkestamatult tarbida informatsiooni, seda otsida ja ära kasutada. Teadmistes peitub jõud ning teadmised on meile nüüd vägagi kättesaadavad üle interneti. Kuid Eestil on veel pikk tee minna. Just hiljuti lugesin artiklit ühest uuringust, mille tulemusena saadi teada, et Eesti õpilaste arvutikasutamisoskused on häirivalt madalad. Tuleks hakata nüüd paralleelselt tegelema õpilaste kurssiviimisega arvutikasutuse vallas ning e-keskkonnas olevate õppevõimalustega.No Comments